5 Er bestaat een tendens de drie Duinkerketransgressies onder te verdelen in „subtransgressies” (1a, 1b enz.). Men hoede zich er echter voor elke lokale overstroming – bijvoorbeeld door een duindoorbraak – als een transgressie te zien. De termen trans- en regressie zouden m.i. gereserveerd moeten worden voor (langdurige) wijzigingen van het zeepeil t.o.v. het landniveau.