6 Het lijkt me hoogst onwaarschijnlijk, dat de eerste dijken bedoeld waren voor „landaanwinning uit zee”. Ongetwijfeld hadden ze een defensief karakter en ging het erom oorspronkelijk bewoond en gecultiveerd land te beschermen tegen een oprukkende zee. Evenzo zullen ook terpen niet in zee aangelegd zijn, maar in bewoond gebied dat allengs door de zee bedreigd werd. Mijns inziens duidt dijkaanleg en terpenbouw dus op het begin van een transgressie. Rivierdijken vormen natuurlijk een hoofdstuk apart.